lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Climate-sensitive urban design in southern Sweden - a new planning tool

Erik Johansson

Research project financed by Formas 2013-2016

 

In Sweden there are many examples where poor urban design has led to an uncomfortable microclimate, e.g. wind problems. Similarly the potential for renewable energy is seldom considered at urban level. The aim of this project is to promote an urban design which enhances the microclimate. This makes people spend more time outdoors and leads to more physical, social and commercial activities.

The project will focus on the cities of Malmö and Lund. In both cities new large developments are planned in the wind-exposed outskirts of the cities. The outdoor thermal comfort will be assessed, both through meteorological measurements and through surveys on people’s subjective perceptions. The impact of different urban designs and the use of vegetation on the microclimate will be investigated through microclimate simulation tools such as ENVI-met, SOLWEIG and Ecotect. The simulations will also investigate the potential for solar energy.

The project will result in a web-based tool aimed at urban planners and designers. The tool includes climate analysis, design criteria for a climate-sensitive urban design as well as validation of the microclimate through the help of different computer tools. The latter also includes calculations of the potential solar energy. The work with the planning tool will be followed by a reference group and the tool will be tested on urban planners and designers at several workshops.

 

Klimatanpassad urban design i södra Sverige – ett nytt planeringsverktyg

 

Urbana områden är sällan utformade för att skapa ett komfortabelt mikroklimat. I Sverige och andra länder med kallt klimat finns det många exempel där en dålig planering och design lett till bl a vindproblem. Detta leder till högre energianvändning i byggnader och till att människor vistas mindre i stadsmiljöer. Potentialen för användning av förnyelsebar energi beaktas normalt inte heller på urban nivå.

Målsättningen med projektet är att främja användandet av en klimatanpassad urban design, dvs att mikroklimatet beaktas vid gestaltning av den urbana miljön. Detta leder till att människor känner sig mer komfortabla i utemiljön och kan tillbringa mer tid utomhus, framförallt under den kalla årstiden. Vidare leder det till ökad fysisk aktivitet, ökade sociala aktiviteter samt ökade kommersiella aktiviteter, t ex fler besök på caféer, restauranger och affärer. En klimatanpassad urban design bidrar också till att potentialen för solenergi kan öka.

Detta projekt fokuserar på städerna Malmö och Lund genom fältstudier och datorsimuleringar i ett antal stadsdelar med skiftande urban design. I båda städerna planeras ny bebyggelse i ytterområden som är utsatta för starka vindar vilket gör klimatet okomfortabelt under den kalla delen av året.

Den termiska komforten utomhus kommer att uppskattas, dels genom ”objektiva” klimatmätningar av temperatur, fuktighet, vindhastighet och strålning – d.v.s. de parametrar som påverkar den termiska komforten – dels genom att utfråga lokalbefolkningen om deras subjektiva upplevelse av komforten. Denna undersökning görs i existerande områden vid olika årstider.

Olika typer av datorprogram kommer att användas i projektet för att simulera hur olika urban design påverkar mikroklimatet samt hur olika typer av vegetation kan förbättra mikroklimatet, t.ex. ge vindskydd eller skugga. Simuleringar kommer även att göras för att utforska potentialen för solenergi för olika urban design.

Projektet kommer att resultera i ett webbaserat verktyg, ämnat åt stadsplanerare och urbandesigners. Verktyget kommer att bestå av tre delar. Den första delen utgörs av en analys av det rådande klimatet. Den andra delen utgörs av specifika designkriterier för en klimatanpassad urban design i respektive stad. Dessa inkluderar kriterier för gatuorientering, gatuutformning, kvartersstruktur, byggnadshöjder, m m och kan ligga till grund för en preliminär design. Den tredje delen består av en validering av hur mikroklimatet blir enligt den preliminära urbana designen. I denna del ingår även beräkning av potentialen för solenergi.

Arbetet med planeringsverktyget kommer att följas av en referensgrupp med representanter från kommunerna Malmö och Lund samt FOJAB Arkitekter. Under utvecklingen av planeringsverktyget kommer det att testas på lokalt praktiserande planerare och urbandesigners vid flera workshops.

I projektets slutskede kommer ett seminarium att anordnas där såväl svenska som internationella forskare kommer att bjudas in.

Projektet riktar sig främst mot städerna Malmö och Lund men resultaten kommer att vara användbara i andra städer med liknande klimat.